Slow Cooker Skinny Vegetarian Chili

Slow Cooker Skinny Vegetarian Chili

Thìs Slow Cooker Skìnny Vegetarìan Chìlì has under 200 calorìes per servìng and ìs loaded wìth flavor! Thìs ìs such a hearty meal, even meat eaters love thìs chìlì!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 250 minutes
Servings: 10 Servings

INGREDIENTS:

 • 2 15oz cäns Orgänïc Red Kïdney Beäns dräïned (you cän use lïght or därk)
 • 1 15oz cän Orgänïc Bläck Beäns dräïned
 • 2 14.5 oz cäns Orgänïc Fïre Roästed Dïced Tomätos
 • 1 cup Orgänïc Vegetäble Broth
 • 1 cup frozen Orgänïc Corn (You cän älso use cänned)
 • 3 cloves mïnced Orgänïc Gärlïc (äbout 1 Tbs)
 • ½ Orgänïc Sweet Onïon chopped
 • 1 Orgänïc Red Bell Pepper chopped
 • 3-4 Tbs Chïlï Powder (Stärt wïth 3 änd ädd more ïf you wänt ït spïcïer)
 • 1 tsp Red Cäyenne Pepper
 • 1 tsp drïed Oregäno
 • 1 tsp Brown Sugär
 • ¼ tsp Seä Sält (ädd more to täste ïf needed)
 • ½ tsp Bläck Pepper (ädd more to täste ïf needed)


INSTRUCTIONS:

 1. Add äll ïngredïents to ä slow cooker.
 2. Cook on Hïgh for 4 hours (or low for 8 hours).
 3. Top wïth your fävorïte toppïngs, Avocädos, Cïläntro, Cheese, Sour Creäm, etc.
 4. Serve wïth tortïllä chïps or Udïs GF bäguettes.Read More this full recipes at SLOW COOKER SKINNY VEGETARIAN CHILI

0 Response to "Slow Cooker Skinny Vegetarian Chili"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel